Административно право и процес

Представляваме клиентите си пред административните органи във връзка с издаването на съответните разрешителни и лицензии, необходими за създаване и управляване на бизнес в България. Екипът ни изготвя пакети документи или консултира клиентите по различни административни процедури. Анализът на казуса включва, както проверка за съответствие с българското законодателство, така и комплексно изследване на правните последици и препоръки за избор на действия, които в най - голяма степен ще съответстват на стопанските интереси на клиента. Практиката ни обхваща широк кръг от административни процедури - от издаване на разрешения за работа и временно или постоянно пребиваване на чуждестранни граждани на територията на Република България, придобиване, възстановяване и отказ от българско гражданство до защита интересите на клиентите ни пред различни регулаторни органи и особени юрисдикции - Комисията за регулиране на съобщенията, Съветът за електронни медии, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията по търговия и защита на потребителите.