Анализ на правното състояние и оценка на активи

Изготвяме становища и анализи относно правното състояние на търговски предприятия с оглед придобиването им (legal due diligence);

Изготвяме експертни оценки на недвижими имоти - сгради, урегулирани поземлени имоти, земеделски земи, трайни насаждения, машини и съоръжения, цели предприятия, интелектуална собственост.

Изготвяме правни анализи на недвижим имоти при сделки с имоти.