Права на клиента

1. Право на абсолютна дискретност;

2. Право на адвокат, лоялен към клиентите си;

3. Право на адвокат, необременен с какъвто и да е конфликт на интереси, не действа пряко или косвено за противната страна или за някое трето лице и който е независим от чужди влияния;

4. Право на текущо осведомяване, на компетентни съвети, съвестно изпълнение на поетите от адвоката задължения;

5. Право на подробно и ясно определяне на възнаграждението на адвоката;

6. Правото да получава адвокатска защита при всякакви обстоятелства.

*Извлечение от Харта за правата на клиентите-приета на 04.10.2001 г. на Конференцията на Световната асоциация на юристите в Дъблин.