Фирмено и дружествено право

Попова и партньори има дългогодишен професионален опит в подпомагането на местни и чуждестранни клиенти при подготовка на документи за учредяване на юридически лица – търговски дружества, както и на лица с нестопанска цел.

Консултираме нашите клиенти по въпроси на дружественото и търговското право и предоставяме комплексни правни решения във връзка с:

 • Регистрация на корпоративни структури в България и в други юрисдикции
 • Чуждестранни инвестиции, джоинт вентчър дружества, както и всякакъв вид позволени от закона търговски дружества и обединения;  
 • Подготовка на документи за учредяване всякакъв вид акционерни дружества, съобразени с действащото законодателство; Консорциуми и съдружия
 • Преобразуване на търговски дружества, сливания и вливания
 • Прехвърляне на участия в търговски дружества
 • Прехвърляне на търговски предприятия
 • Изготвяне на Договори за управление
 • Търговски сделки
 • Други въпроси на търговското право, правото на юридическите лица с нестопанска цел и всякакъв вид позволени от закона икономически/търговски обединения;

Правен анализ за установяване на защитими обекти на интелектуална собственост

 • Проучване на търговски марки
 • Закрила на авторски и сродни права;
 • Подготовка на лицензионни договори и договори за преотстъпване на изключителни и неизключителни права върху обекти на интелектуална собственост;
 • Процесуална защита на нарушени права на интелектуална собственост;
 • Представителство пред Патентното ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, съдебните и други държавни органи в България.