Вещно право

Попова и Партньори предоставя правни съвети относно закупуването, управлението, развитието, прехвърлянето и разпореждането със движимо и недвижимо имущество, както и консултации относно всички правни аспекти на инвестициите в недвижими имоти по българското право, включително извършване на необходимите правни действия при доброволна и/или съдебна делба, както и осигурява правна защита и съдействие в съдебни производства.

Попова и Партньори  предоставя експертна помощ при:

  • Проучване на вещно-правния статус на недвижими имоти
  • Структуриране на сделки с недвижими имоти
  • Схеми за проектно финансиране и обезпечение
  • Преговори с финансови институции
  • Изготвяне на предварителни и окончателни договори за сделки с недвижими имоти
  • Правна помощ за получаване на разрешителни и други строителни книжа
  • Договори за строителство
  • Реституционни претенции
  • Процесуално представителство при всякакъв вид спорове с вещно правна насоченост