Медиация

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове, при която трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите страни сами и по своя воля да постигнат взаимно приемливо споразумение.

Адв. Биляна Попова е вписан медиатор, като:

 • представя процедурата и правилата, които страните се договарят, че ще следват.
 • изслушва гледните точки и изявленията на всяка една страна, без да изказва мнение или заключение, свързано със спора.
 • подпомага страните да изяснят причините за спора, най-общо чрез съсредоточаване на дискусията предимно върху техните интереси, а не върху правните им позиции.
 • улеснява комуникацията между спорещите страни и трансформира противопоставянето в спора в сътрудничество за разрешаването му.
 • може да подпомогне спорещите като очертае условията на постигнатото споразумение, така че страните да могат да съставят писмено споразумение.

Предимствата на  медиацията

 • Страните сами определят интересите и приоритетите си.
 • Страните сами контролират резултата от процедурата.
 • Медиацията запазва и възстановява взаимоотношенията между страните.
 • Решаването на спорове чрез медиация спестява време.
 • Медиацията е по-евтина в сравнение със съдебната процедура.
 • Медиацията се провежда в приятна и добронамерена среда и в удобно за страните време.
 • Разговорите, срещите и споразуменията между страните се запазват поверителни.
 • Регистриран е висок процент на постигане на споразумение чрез медиация и решаване на споровете без да се налага образуване на съдебни дела;
 • Медиацията е процедурата, при която няма налагане на чужда воля върху спорещите и няма губеща страна. Целта е страните сами да постигнат съгласие с помощта на медиатора и да решат възникналия казус по доброволен път.