Процесуално представителство

Привърженици сме на превенцията, а не на съдебния спор, затова се стремим да допринесем за извънсъдебно разрешаване на възникнали спорове - чрез преговори, доброволно изпълнение, споразумения и др. Въпреки стремежът ни за избягване на съдебни процеси, когато договорните отношения на клиентите ни са се развили по начин, който неминуемо води до явяване в съдебна зала, когато са нарушени или застрашени техни права или законни интереси, ние сме в постоянна готовност да ги защитаваме във всички инстанции на производството. Представляваме клиентите си при разрешаване на спорове пред българските съдилища и особени юрисдикции, пред институционални арбитражни съдилища и арбитражи ad hoc, пред арбитражните съдилища в България, консултираме ги по отношение арбитражните клаузи в договорите им, изготвяме извънсъдебни споразумения, както и пред съдебни институции в чужбина и в частност Италия, Швейцария, Македония, Германия, Сърбия и др. европейски държави. Екипът ни има опит във всички сфери на гражданското съдопроизводство - граждански, търговски, трудови, данъчни и други административни дела, производства за допускане на изпълнение в България на чуждестранни съдебни и арбитражни решения.

Предоставяме процесуално представителство по искови, обезпечителни и изпълнителни производства, като се стремим да защитим правата и интересите на доверителите си. Целта ни в обезпечителното производство е да извършим всички необходими действия, с които да запазим имуществото на длъжника и да ограничим правото му да се разпореди с него, с цел защита интересите на кредитора.

Адвокатите на Попова и партньори представляват клиенти по широк кръг търговски, финансови и индустриални спорове, включително банкови и финансови спорове, спорове относно защитата на конкуренцията и изпълнение на чуждестранни съдебни и арбитражни решения, както и всякакви спорове свързани с производства за събиране на вземания, в т.ч. и образуване на съдебно изпълнителни производства и защита правата на клиентите, включени като страни в такива производства.

В процеса на работа Адв. Биляна Попова работи в тясно сътрудничество със специалисти от различни области, като счетоводители, нотариуси, агенции за недвижими имоти, брокери, архитекти, проектанти от различни специалности, строителни надзори, лицензирани оценители, финансисти, преводачи от италиански, английски, руски, немски, чешки и др. европейски езици.