Услуги, предоставяни на чужденци. Чуждестранни инвестиции

Наши клиенти са много чуждестранни физически и юридически лица, както и български компании с чуждестранно участие.

Предлагаме следните услуги:

  • Подготовка на документи при сключване на брак между български граждани и чуждестранни, както и за получаване на документи за разрешаване престоят на чуждестранни граждани, подготовка на документи за българско гражданство.
  • Изготвяне и подготовка на документи  във връзка с получаване разрешение за временно, продължително или постоянно пребиваване на територията на Република България.
  • Регистрация на юридически лица с чуждестранно участие в Република България.
  • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества и всякакви обединения с нестопанска цел във връзка с реализацията на дейността им в страната.
  • Консултиране и представителство на чуждестранни ФЛ и/или ЮЛ при преговори, във връзка със сключваните от тях договори.
  • Защита на законни права и интереси пред всички компетентни български институции и предоставяне на процесуално представителство.
  • Консултиране при извършване на сделки с недвижими имоти.
  • Извършване на правни и фактически действия по включване на имущество в капитала на търговски дружество. Процедура по апорт.