Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО “ПОПОВА И ПАРТНЬОРИ” ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Настоящите Общи условия на АД “Попова и партньори” за обслужване на клиенти се прилагат към поръчките за извършване на консултативни услуги, общи правни и процесуални действия след тяхното приемане от страна на клиенти чрез подписване на договор за правно обслужване или формално споразумение, потвърждаващи представянето и получаването на настоящите Общи условия от страна на клиента.

1. Членове на екипа

1.1. За предоставяне на юридически консултации и услуги АД “Попова и партньори” се образува работен екип, състоящ се от партньори и членове на кантората.

1.2. АД “Попова и партньори” потвърждава, че всички членове на работния екип са задължени от правно обвързващи инструменти да спазват поверителност и следва да поеме отговорност за нарушаване на поверителността от даден член, съгласно общите правни разпоредби.

1.3. АД “Попова и партньори” не може да преназначава правни услуги или дейности, възложени от Клиента във връзка с проект на трети лица без предварително писмено одобрение от страна на Клиента, но управляващия съдружник има право по свое усмотрение да включва в поръчката други адвокати, като уведомява за това клиента. В случай на преназначаване на правни услуги на трети страни, АД “Попова и партньори” продължава да носи отговорност пред Клиента за доброто качество и коректност на преназначените правни услуги.

1.4. Всяка допълнителна не-юридическа работа, необходима за предоставянето на услугите, се възлага от АД “Попова и партньори” само на собствени служители (секретари, помощници и друг помощен персонал) и на специалисти, чиято професионална дейност е необходима за изпълнение на възложената работа/поръчка, като Попова и партньори имат право на самостоятелна преценка при избора и възлагане на тези дейности. АД “Попова и партньори” поема задължението за поверителност за всяко едно от лицата, ангажирано в предоставянето на услугите.

1.5. Работният екип на АД “Попова и партньори” - името, позицията, данните за контакт (включително мобилен телефон и електронна поща) на всеки участник в екипа, сформиран за предоставяне на всяка една услуга, както и неговия ръководител, притежаващ съответния опит ще бъде съобщен в писмена форма на Клиента.

1.6. Клиентът може да се свържете с член на екипа по всяко време в рамките на стандартния работен ден в България, т.е. всеки работен ден в България между 9 сутринта и 18 вечерта местно време, в изключителни случаи, извън нормалното работно време и на официални български празници.

1.7. При необходимост, АД “Попова и партньори” си запазва правото да промени членовете на работния екип. Всякакви промени в работния екип по време на предоставянето на правни и консултантски услуги следва да бъдат съобщени на Клиента.

1.8. АД “Попова и партньори”, Адв. Биляна Попова и членовете на адвокатското дружество притежават застраховки за професионална отговорност. Общото покритие на застраховката за професионална отговорност и покритието за един случай ще бъде съобщено на Клиента при поискване. Всички членове на екипа на АД “Попова и партньори” попадат под действието на посочената застраховката, а Адв. Биляна Попова и останалите адвокати съдружници за самостоятелната им практика. При поискване, Клиентът би могъл да получи копие на съответната застрахователна политика/и.

2. Условия за предоставяне на правни услуги

2.1. Подписването от страна на АД “Попова и партньори” и/или с Адв. Биляна Попова и/или с член на адвокатското дружество на съответния договор за правно обслужване/поръчка/процесуално  представителство се извършва само след извършена проверка за наличие на конфликт на интереси и такова подписване представлява потвърждение от името на АД “Попова и партньори”, че не се намира в конфликт с Клиента и с назначените юридически услуги и работа.

2.2. Обхватът на работа в АД “Попова и партньори” не включва каквито и да било въпроси, които не са изрично разгледани и включени в съответния договор за правно обслужване или официално споразумение, както и всички въпроси, дейности, услуги по криминални, досъдебни, прокурорски, следователски, полицейски и административно-наказателни производства и процедури. Всяка допълнителна правна дейност, която следва да бъде извършена извън поръчката, конкретно описана в договора за правно обслужване се договаря допълнително и се подписва нов договор или допълнително споразумение, в което се посочват предмета на поръчката и цената на услугата.

2.3. Съответните договори за правно обслужване и допълнително подписаните споразумения, ако имат такива, заедно с настоящите Общи условия уреждат отношенията между Клиента и АД “Попова и партньори” само по отношение на обхвата и срока на ангажиране за предоставяне на юридически услуги и работа, конкретно възложени от същите договори за правно обслужване и формални споразумения.

2.4. Правно консултиране и услуги се предоставят само след изричното нареждане на клиента и заплащане на съответната стойност на услугата.

2.5. След получаване на заявка от клиент, АД “Попова и партньори” следва да отговори, доколкото това е възможно в зависимост от естеството на работата, в рамките на срока, изискван от страна на Клиента и съобразно възможностите, съобразени и с времевите срокове по искане от Клиента за предоставяне на съответната услуга.

2.6. АД „Попова и партньори“ предоставя правно консултиране и услуги по начин и във формат, изискан от страна на Клиента, като комуникацията се извършва на български и / или италиански език, освен ако не е уговорено друго в писмен и/или устен формат.

2.7. АД “Попова и партньори” е отговорно за точността и надеждността на правните услуги по отношение на българското законодателство и практиката на държавните и общинските органи, на българските държавни и арбитражни съдилища. АД “Попова и партньори” се ангажира да извърши възложената поръчка полагайки добросъвестна грижа към предоставяните правни съвети и услуги.

2.8. Отношенията и кореспонденцията между АД “Попова и партньори” и Клиента са поверителни. АД “Попова и партньори” се задължава да не разкрива на трети лица каквато и да е информация и документи за работата, възложена от страна на Клиента, нейния предмет и обхват, както и за целите на Клиента, станали известни във връзка с предоставянето на услугите.

2.9. АД “Попова и партньори” действа изключително в полза на Клиента. АД “Попова и партньори” поема задължението да не предоставя каквито и да било правни услуги или разкрива каквато и да е информация на други клиенти, физически и юридически лица по отношение на дейностите и делата, възложени от Клиента на АД “Попова и партньори”. АД “Попова и партньори” съблюдава принципите на лоялност към клиента и не предоставя правни услуги на лица, които са свързани с делата на Клиента, които са възложени с конкретни договори.

2.10. АД “Попова и партньори” следва да предоставя на Клиента и да извършва само дейности, възложени от него, като има оперативна самостоятелност при взимане на решения относно стратегиите и начина на изпълнение на поръчката, като информира своевременно Клиента за избрания начин на действие.

2.11. Клиентът се задължава да представи на АД “Попова и партньори” цялата информация, документация и съдействие, необходими за правилното и навременно  предоставяне на услугите с цел изпълнение на поръчката. При скриване или затаяване на информация, документация и за извършени от Клиента действия във връзка с възложената поръчка АД „Попова и партньори“ не носи отговорност за изхода на възложената поръчка, респективно за успеваемост на проекта.

2.12. В рамките на възложената поръчка Клиентът се задължава да предостави на „Попова и партньори“ редовен и постоянен достъп до помещения, документация, кореспонденция и служители/правоприемници на Клиента, както е необходимо за осигуряване на обслужването на Клиента. Клиентът е длъжен да подсигури, че неговите служители/ експерти притежаващи специфичен опит, умения, знания и ноу-хау (като счетоводители, оперативни мениджъри, мениджъри по човешки ресурси, финансови директори и т.н.) осигуряват пълно съдействие и подкрепа на членовете на екипа на АД “Попова и партньори” за целите на правилното предоставяне на възложените правни услуги.

2.13. Официалната кореспонденция със съдилища, органи и частни физически и юридически лица във връзка с възложените работа и услуги се извършва и се получава от АД “Попова и партньори”, в писмена форма освен ако изрично не е указано друго от страна на Клиента. АД “Попова и партньори” незабавно, в рамките на същия работен ден, уведомява клиента за всяка извършена или получена кореспонденция и при поискване от страна на Клиента я ппредоставя на неговото внимание. В случай, че Клиентът е инструктирал АД “Попова и партньори”, че официалната кореспонденция със съдилища, органи и частни физически и юридически лица във връзка с възложените работа и услуги, се извършва или получава от Клиента или от трети страни, определени от Клиента, Клиентът е длъжен незабавно и в рамките на същия работен ден да информира АД “Попова и партньори” за извършената или получена кореспонденция и да я предаде на АД “Попова и партньори”.

3. Хонорари и разходи

3.1. Хонорарите на АД “Попова и партньори” във връзка с възложените от Клиента поръчки се изплащат по банков път съобразно условията посочени в договора за правна помощ или след издаване на фактура/проформа фактура. Хонорарите не включват държавни, общински, нотариални, съдебни и други такси и разноски, както и арбитражни хонорари, разходи във връзка с данъци и ДДС, които се поемат от Клиента, отделно от начисления хонорар. Клиентът потвърждава, че хонорарите, налагани от “Попова и партньори” ще бъдат изплатени със средства с произход от стопанска и/или трудова дейност на клиента и ще са извън обсега на средства, попадащи в категорията на незаконни средства и доходи. Фактури или искания за плащане, в т.ч. и проформа фактури, предоставени от АД “Попова и партньори”, освен ако не са оспорени от Клиента в рамките на пет работни дни, считано от предоставянето им на Клиента, следва да служат като доказателство за приемане на предоставените услуги/поръчка за сметка на Клиента.

3.2. Ако е уговорено твърдо възнаграждение, хонорарът следва да бъде дължим съобразно правилата и условията изложени в съответния договор за правно обслужване или процесуално представителство с Клиента, независимо от броя часове и членовете на екипа, необходими за предоставяне на правни услуги и извършване на работата, възложена на АД “Попова и партньори”.

3.3. За определяне на възнаграждението за всяка отделна поръчка (процесуално представителство и/или конкретна услуга/поръчка/проект) „Попова и партньори“ използва приетата тарифа за правни услуги на „Попова и партньори“, като се съобразява, че възнагражденията не могат да бъдат определяни под минимално установения размер на адвокатските възнаграждение, определени в  Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия Адвокатски Съвет. Начинът и срокът на плащането се уговаря с клиента в договора за правна помощ и/или процесуално представителство.

3.4. При определяне на възнаграждението за предоставяне на месечно абонаментно правно обслужване АД „Попова и партньори“ се съобразява с исканите от клиента часове работа за предоставяне на месечната правна услуга, както и от естеството на работата и професионалната сфера на действие на Клиента, съобразявайки се с приетата и установена Тарифа за предоставяне на правни услуги от АД „Попова и партньори“.

3.5. Средствата, необходими за извършване на възложените услуги (като телефонни сметки, разходи за пътуване извън София, консумативи, преводачески хонорари, разходи за външни експерти и консултанти, и т.н.) не са включени в хонорара и се дължат от Клиента на „Попова и партньори“ в тридневен срок, считано от уведомяването на клиента за дължимостта им. АД “Попова и партньори” не следва да бъде подвеждано под каквато и да е отговорност, ако Клиентът не направи или забави предоставянето на необходимите финансови средства за покриване на разходи, свързани с основното предоставяне на правните услуги и по извършването на възложена работа. Веднага след извършването им на Клиентът се издава сметка/доклад/проформа фактура с подробно посочване на съответните разходи и Клиентът се задължава в срока посочен в документа да извърши посоченото плащане.  В случай, че ще се извършват допълнителни разходи над 1.000,00 лв. (хиляда лева) АД „Попова и партньори“ следва да получи предварително одобрение от Клиента за извършването им, респективно за възлагане извършването на поръчката от конкретния външен специалист (преводач, счетоводител, финансист и др.).

3.6. Всички задължения към АД “Попова и партньори” за хонорари или възстановяване / предоставяне на средства за разходи, необходими за извършването на правни услуги и възложена работа, се изплащат в договорената валута или в нейната равностойност в български лева по официалния обменен курс според приложимото право. Всички заплащания се считат за завършени от момента, в който съответните средства са налични по банковите сметки на АД “Попова и партньори” или от момента на реалното получаване на средствата в брой.

4. Общи разпоредби

4.1. С подписването на съответния договор за правно обслужване/поръчка/процесуално представителство и приемането на настоящите Общи условия на АД “Попова и партньори”, Клиентът се съгласява, че са установени правни и договорни отношения между Клиента и адвокатското дружество/адвоката, с оглед на съответната задача, и те ще се регулират в съответствие с разпоредбите на действащото българското законодателство и по-специално в съответствие с разпоредбите на Закона за адвокатурата и съответните законодателни актове, свързани с неговото прилагане.

4.2. Всички спорове, свързани със сключването, тълкуването, прилагането, изпълнението и неизпълнението на договорните взаимоотношения, установени от договор за правно обслужване или формално споразумение, се решават чрез преговори между страните. Ако не бъде постигнато споразумение, спорът ще бъде отнесен за решаване от компетентните институции.